Regulamin świadczenia usług

1. Informacje ogólne.

 • 
1.1. Dane Agencji Wydawniczej Olender-Press, zwanej dalej Agencją: Jacek Olender Agencja Wydawnicza Olender-Press
ul. Cygana 4 
45-131 Opole
NIP: 754-027-22-72
REGON: 531027574
 • 1.2. Klientami Agencji mogą być firmy i osoby fizyczne.
 • 1.3. Zamówienia można składać drogą mailową, telefonicznie pod numerem +48 77 423 44 91 lub osobiście w Biurze przy ul. Cygana 4 w Opolu. Składając zamówienie Klient powinien podać swój numer kontaktowy.
 • 1.4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej oraz w siedzibie firmy w wersji papierowej.
 • 1.5. Kalkulacje cenowe są wykonywane do 2 dni roboczych od daty złożenia zapytania ofertowego przez Klienta. W przypadku bardziej złożonego lub nietypowego zapytania – do 7 dni roboczych.
 • 1.6. Kalkulacje cenowe ważne są do 21 dni roboczych od daty wysłania do Klienta.
 • 1.7. Klient zobowiązany jest do odbioru zamówienia w ciągu 21 dni roboczych. Po upływie tego terminu Agencja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia materiałów.
 • 1.8. Klient składając zamówienie akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1024).

2. Ceny i formy płatności.

 • 
2.1. Wszystkie stawki cen poszczególnych produktów i usług podawane są w złotych polskich oraz w cenach netto (bez podatku VAT) i cenach brutto (z podatkiem VAT 23%).
 • 2.2. Podane ceny nie uwzględniają ewentualnego kosztu przesyłki.
 • 2.3. Płatność może być zrealizowana w następującej formie: przedpłata na rachunek bankowy, płatność gotówką przy odbiorze towaru, przelew na rachunek bankowy.
 • 2.4. Forma płatności jest ustalana na etapie składania zamówienia.
 • 2.5. Przedpłata na rachunek bankowy jest dokonywana na podstawie przesłanego dokumentu pro forma.
 • 
2.6. Za wykonane zamówienie Agencja wystawia fakturę VAT.

3. Koszty transportu.


 • 3.1. Agencja oferuje dwie formy przesyłek: kurierską firmy i pocztową.
 • 3.2. Wysokość kosztów przesyłki uzależniona jest od rozmiarów i wagi przesyłki oraz miejsca dostawy. Koszty przesyłek ustalane są na etapie składania zamówienia.
 • 3.3. Koszty transportu pokrywa Klient.
 • 3.4. Na terenie miasta Opola towary odbierane są w Biurze przy ul. Cygana 4 w Opolu.
 • 
3.5 Ewentualne koszty dowozu towarów do klienta ustalane są indywidualnie na etapie składania zamówień.

4. Terminy realizacji.


 • 4.1. Terminy realizacji podajemy zawsze w dniach roboczych i są one różne dla poszczególnych produktów. Dzień roboczy oznacza każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy.
 • 4.2. Termin realizacji liczony jest od chwili zaakceptowania drogą mailową przez Klienta plików do druku bądź potwierdzenia przez drukarnię otrzymania poprawnych plików do druku od Klienta.
 • 4.3. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie terminu realizacji wynikające z niedotrzymania przez Klienta terminu dostarczenia materiałów lub poprawnych plików do druku.
 • 4.4. Czas dostawy przesyłki nie jest uwzględniony w terminie realizacji zamówienia.
 • 
4.5. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, które mogą spowodować wydłużenie terminu realizacji zamówienia np. awaria komputera, Agencja niezwłocznie poinformuje o tym Klienta oraz przedstawi przewidywany termin realizacji.

5. Projektowanie.


 • 5.1. Klient zleca przygotowanie projektu graficznego Agencji za uzgodnioną opłatą. Przed przystąpieniem do projektowania Agencja poinformuje Klienta o kosztach takiej usługi. Każde zapytanie cenowe jest wyceniane indywidualnie na podstawie wywiadu odnośnie oczekiwań klienta oraz dostarczonych materiałów.
 • 5.2. Agencja wykonuje projekty na podstawie dostarczonych przez Klienta materiałów i informacji, a także na podstawie własnych materiałów graficznych i fotograficznych, do których Agencja posiada prawa autorskie.
 • 
5.3. Zgodnie z prawem autorskim wszystkie projekty graficzne wykonane przez Agencję stanowią własność Agencji i nie mogą być wykorzystane do innych celów niż realizacja zamówienia.
 • 5.4. Agencja w ramach zamówionego projektu wykonuje stronę graficzną projektu. Klient zobowiązany jest do wnikliwej korekty przesłanego projektu, głównie w celu wyeliminowania ewentualnych błędów w treści oraz jego akceptacji. Za treść i zawartość merytoryczną w projekcie odpowiada Klient.

6. Przygotowanie plików i archiwizacja.

 • 
6.1. Agencja gwarantuje ochronę danych osobowych Klienta oraz zobowiązuje się do wykorzystania dostarczonych projektów, plików, grafik i innych danych przesłanych przez Klienta wyłącznie w celu realizacji zamówienia danego projektu lub jego aktualizację
.
 • 6.2. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych wyłącznie do druku projektów i materiałów, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.
 • 6.3. Agencja archiwizuje pliki przesłane przez Klienta oraz zamieszczonych na serwerze FTP Agencji przez 2 lata od zakończenia projektu.
 • 
6.4 Pliki archiwizowane są w postaci plików otwartych do edycji oraz plików zamkniętych gotowych do druku.

7. Reklamacje i druk

 • 
7.1. Reklamację można złożyć do 7 dni roboczych od momentu odebrania towaru. Po tym czasie reklamacja nie będzie rozpatrywana. Reklamację należy składać drogą mailową.
 • 7.2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Agencja niezwłocznie i nieodpłatnie usunie wadę.
 • 7.3. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne jeżeli projektowane projekty będą również wydrukowane za dodatkową opłatą jeśli projekt został sprawdzony i ostatecznie zaakceptowany przez Klienta. Praca taka nie podlega reklamacji.
 • 7.4. Niewielkie różnice kolorystyczne, które mogą wystąpić pomiędzy wydrukowaną pracą, a obrazem wyświetlonym na monitorze lub podczas druku tej samej pracy na różnych maszynach nie podlega reklamacji. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności między oczekiwaniami Klienta a faktycznym wykonaniem zlecenia (chyba że zostanie dostarczony proof kolorystyczny, który został zaakceptowany przez Klienta. Jednak Agencja nie gwarantuje powtarzalności kolorów w kolejnych nakładach druku.
 • 
7.5. Ze względu na tolerancję błędu gilotyny wynoszącą do 2 mm produkt z zastosowaną ramką może wyglądać po docięciu nieestetycznie, zwłaszcza w przypadku małej powierzchni np. wizytówki. Produkt taki nie podlega reklamacji.
 • 
7.6. Przy ciemnych aplach zaleca się zabezpieczenie wydruku folią, aby uniknąć odprysków na krawędziach, które powstają podczas cięcia w przypadku produktu niezafoliowanego. Klient decydując się na produkt niezafoliowany akceptuje prawdopodobny nieestetyczny wygląd produktu, a tym samym brak możliwości reklamacji produktu.
Ochrona danych osobowych

Agencja Wydawnicza Olender-Press bardzo poważnie traktuje ochronę Państwa danych osobowych. Poniżej pragniemy zapoznać Państwa ze stosowanymi przez nas zasadami gromadzenia i ochrony tych danych. Gromadzenie danych statystycznych Korzystanie z informacji zawartych na naszej stronie internetowej nie wymaga ujawniania przez Państwa danych osobowych. Jednak podczas wywołania naszej strony – dotyczy to każdej aktywności w sieci Internet – w logach serwera zapisane zostaną następujące dane: nazwa Państwa dostawcy usług internetowych, strona internetowa, z której odwiedzili Państwo niniejszy serwis, strony internetowe Agencji, które Państwo odwiedzili oraz adres IP Państwa komputera. Powyższe dane dopuszczają wprawdzie możliwość identyfikacji, mimo to nie ma tu miejsca żadne ich wykorzystanie w odniesieniu do danych konkretnej osoby. Dane te mogą zostać wykorzystane do celów statystycznych, przy czym indywidualny użytkownik pozostaje anonimowy. Gromadzenie i opracowywanie danych osobowych Dane osobowe gromadzone są tylko wtedy, gdy sami nam je Państwo udostępnią, np. w ramach rejestracji, poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, bądź przesłanie e-maila. Gromadzenie danych nie jest równoznaczne w tym przypadku z ich wykorzystaniem. Po prostu dane te pozostają w systemie jako ślady korespondencji. Drugą grupę stanowią dane osobowe zapisywane w ramach zamówienia usług projektowych. W celu finalizacji zamówienia dane te są potrzebne do sporządzenia potwierdzenia zamówienia, do wystawienia faktury VAT. W tym przypadku dane te zapisywane są w zabezpieczonej bazie Klientów Agencji Wydawniczej Olender-Press. Żadne zgromadzone przez nas w bazie klientów dane osobowe nie są udostępniane przez nas osobom trzecim. Wyjątkiem od tej reguły mogłaby być tylko sytuacja, gdybyśmy zostali wezwani o udostępnienie jakichś danych przez instytucje urzędowe upoważnione do ich otrzymania. Prawo dostępu i korekty zgromadzonych danych osobowych W każdej chwili mogą Państwo sprawdzić wszelkie, zgromadzone w naszej bazie dane dotyczące Państwa i dokonać ich korekty, jeżeli są one według Państwa nieaktualne lub nieprawidłowe. W tym celu wystarczy się z nami skontaktować telefonicznie lub drogą e-mailową. W każdej chwili mają też Państwo prawo odwołać zgodę na wykorzystywanie zgromadzonych na Państwa temat danych osobowych i zażądać usunięcia tych danych z naszej bazy o ile nie ma innych zobowiązań, wynikających z ustaw, np. dane, które pozostają w systemie jako kopie dokumentów handlowych, np. faktury. Bezpieczeństwo danych osobowych Agencja Wydawnicza Olender-Press stosuje wymagane środki techniczne w celu ochrony udostępnionych przez Państwa danych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Te środki bezpieczeństwa są na bieżąco zmieniane i dostosowywane do rozwoju technologii w celu zapewnienia najlepszej ochrony tych danych. Zastrzeżenie prawa do zmian w ochronie danych Oświadczamy, że w związku z ciągłymi zmianami w ustawodawstwie, a także w związku z ciągłymi zmianami technicznymi związanymi z ochroną danych osobowych, zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w przyjętych zasadach ochrony tych danych osobowych w celu dostosowania poziomu ich ochrony do wymaganych standardów. Informacje o takich zmianach będą każdorazowo podawane w niniejszym tekście, który dostępny na naszej stronie internetowej – zawiera zawsze najbardziej aktualną wersję.

Kontakt w przypadku dodatkowych pytań W przypadku dodatkowych pytań związanych ze stosowaną przez nas ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym biurem.+48 77 423 44 91